Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Marta 2021 grupowe

W Zakładzie Lotniskowym Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) odbył się krótkoterminowy staż naukowy w ramach wzajemnej współpracy naukowo-dydaktycznej i badawczej z Politechniką Białostocką (PB). W stażu wzięła udział dr inż. Marta Wasilewska sprawująca stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Katedry Budownictwa i Inżynierii Drogowej na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Realizacja stażu miała miejsce w dniach od 15.03.2021 r. do 29.04.2021 r.

W ramach wzajemnej współpracy nastąpiła wymiana wiedzy i doświadczenia w zakresie metod pomiarowych stosowanych do oceny makrotekstury i właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni lotniskowych i drogowych. Ponadto stażystka zapoznała się z nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w dziedzinie technologii budowy nawierzchni lotniskowych oraz metodami obliczeniowymi i badawczymi wykorzystywanymi w diagnostyce stanu konstrukcji nawierzchni lotniskowych.

Element stażu stanowiła ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni dróg kołowania na lotnisku Warszawa-Modlin w oparciu o pomiar współczynnika tarcia oraz makrotekstury. Do pomiaru współczynnika tarcia wykorzystano urządzenie ASFT T-10 (ITWL) oraz stacjonarne urządzenie DFT (PB), natomiast makroteksturę oceniano z wykorzystaniem ELATexture (ITWL) oraz CMT (PB). Przeprowadzone badania miały na celu porównanie metod pomiarowych oraz jakości uzyskiwanych wyników. Przedmiotem badań były trzy różne nawierzchnie lotniskowe o zróżnicowanych właściwościach przeciwpoślizgowych. Uzyskane wyniki stanowią cenne źródło wiedzy zarówno dla ITWL jak i dla PB.

Opiekunem stażu był ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski.

Marta 2021 badanie1 Marta 2021 badanie2 Marta 2021 badanie4

logo ITWLDOBROWLSKIITWL w konsorcjum z firmą Dobrowolski Sp. z o.o. otrzymał finansowanie projektu z budżetu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Ze strony ITWL projekt realizowany będzie przez kadrę Zakładu Lotniskowego we współpracy z Zakładem Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych. Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych i warstw nawierzchni z mieszanek niezwiązanych w sposób ciągły. Oczekiwany efekt zrewolucjonizuje sposób badań nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych, jednocześnie istotnie zwiększając bezpieczeństwo prowadzenia operacji lotniczych w naziemnym polu manewrowym.

NCBR przyznało finansowanie projektu w wysokości 4 457 729,41 zł.

Czas realizacji projektu to 33 miesiące.

ZSN 2020 m

W dniach 6 -11 stycznia 2020 r. w Szczyrku miała miejsce XLVIII edycja Zimowej Szkoły Niezawodności. W tym roku konferencja zorganizowana przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz Politechnikę Warszawską skupiała tematykę związaną z niezawodnością obiektów i systemów technicznych. Tematyka referatów obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. W konferencji uczestniczyli Kierownik Zakładu Lotniskowego – ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski oraz Kierownik Pracowni Badań Materiałów Lotniskowych w Zakładzie Lotniskowym – mgr inż. Danuta Kowalska. Przedstawili Oni wyniki prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Lotniskowym w postaci następujących referatów:

Wpływ elementów czyszczących sprzętu do utrzymania lotnisk na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych
Mariusz Wesołowski, Danuta Kowalska, Aleksandra Rumak

Ocena stanu technicznego betonowych nawierzchni lotniskowych w oparciu o wskaźnik APCI
Mariusz Wesołowski, Krzysztof Blacha, Paweł Iwanowski

20191028 131745 mW dniu 28 października 2019 r. pracownicy Zakładu Lotniskowego przeprowadzili szkolenie dla Inspektorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego na temat Diagnostyka sztucznych i naturalnych nawierzchni lotniskowych – Szkolenie teoretyczno-praktyczne. Zajęcia obejmowały prezentację terenowych badań nośności, równości, szorstkości sztucznych nawierzchni lotniskowych, a także badań georadarowych. Przedstawiono także zagadnienie kompleksowej oceny nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych. Zwrócono również uwagę na aspekty często pomijane w trakcie oceny stanu nawierzchni. Poza częścią teoretyczną, uczestnicy szkolenia mogli bezpośrednio uczestniczyć w badaniach diagnostycznych oraz z bliska zapoznać się z używaną do tych celów aparaturą pomiarowo-badawczą. Prezentacje przeprowadzono w oparciu o polskie normy obronne.

Szkolenie prowadzone było na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin i wzięło w nim udział szesnastu uczestników.

praga19 mW dniach 17-21 czerwca 2019 r. w czeskiej Pradze miała miejsce wielobranżowa konferencja naukowa World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planing Symposium WMCAUS. W konferecji aktywnie uczestniczyli pracownicy Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

W trakcie obrad Paweł Iwanowski wygłosił referat pt. Analysis of Load Bearing Capacity of Cement Concrete Airfield Pavement's Construction in Relation to its' Changes of Physico-Mechanical Parameters, którego autorami byli Mariusz Wesołowski, Krzysztof Blacha oraz Paweł Iwanowski.

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big